Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

John Green, Will Grayson, Will Grayson

You can pick your friends, and you can pick your nose, but you can’t pick your friend’s nose.

Life Quotes And Sayings by John Green, Will Grayson, Will Grayson

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét