Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Jodi Picoult, My Sister's Keeper

A real friend isn't capable of feeling sorry for you.

Life Quotes And Sayings by Jodi Picoult, My Sister's Keeper

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét