Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Jim Morrison

A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.

Life Quotes And Sayings by Jim Morrison

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét