Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Jess C. Scott, EyeLeash: A Blog Novel

Maybe you could be mine / or maybe we’ll be entwined / aimless in this sexless foreplay.

Life Quotes And Sayings by Jess C. Scott, EyeLeash: A Blog Novel

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét