Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Jeremy Aldana

If I were not to put my arms out; would I have not caught you when you fell

Life Quotes And Sayings by Jeremy Aldana

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét