Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Jane Austen, Emma

Business, you know, may bring money, but friendship hardly ever does.

Life Quotes And Sayings by Jane Austen, Emma

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét