Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Henry David Thoreau

the language of friendship is not words but meanings.

Life Quotes And Sayings by Henry David Thoreau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét