Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Franklin D. Roosevelt

I ask you to judge me by the enemies I have made.

Life Quotes And Sayings by Franklin D. Roosevelt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét