Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

F. Scott Fitzgerald, Tender is The Night

New friends can often have a better time together than old friends.

Life Quotes And Sayings by F. Scott Fitzgerald, Tender is The Night

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét