Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Elizabeth Barrett Browning

No man can be called friendless who has God and the companionship of good books.

Life Quotes And Sayings by Elizabeth Barrett Browning

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét