Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Charles Caleb Colton

Friendship often ends in love. But love in friendship; never.

Life Quotes And Sayings by Charles Caleb Colton

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét