Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Beth Hoffman, Saving CeeCee Honeycutt

That's what friends should do. cherish the good and pretend not to notice the harmless rest.

Life Quotes And Sayings by Beth Hoffman, Saving CeeCee Honeycutt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét