Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Baltasar Gracián, The Art of Worldly Wisdom

A wise man gets more use from his enemies than a fool from his friends.

Life Quotes And Sayings by Baltasar Gracián, The Art of Worldly Wisdom

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét