Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Henry Wadsworth Longfellow

Ah, how good it feels! The hand of an old friend.

Life Quotes And Sayings by Henry Wadsworth Longfellow

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét