Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Dag Hammarskjöld

Friendship needs no words - it is solitude delivered from the anguish of loneliness.

Life Quotes And Sayings by Dag Hammarskjöld

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét