Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

George Alexiou

Friendship is thinking of the other person first.

Life Quotes And Sayings by George Alexiou

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét