Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

François de La Rochefoucauld

How rare true love maybe, it is less so than true friendship.

Life Quotes And Sayings by François de La Rochefoucauld

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét