Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Chris Bradford, The Way of the Dragon

Only by binding together as a single force will we remain strong and unconquerable.

Life Quotes And Sayings by Chris Bradford, The Way of the Dragon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét