Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Edward Young

A foe to God was never true friend to man

Life Quotes And Sayings by Edward Young

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét