Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Miranda July, No One Belongs Here More Than You

... we had once called out hello into the cauldron of the world and then run away before anyone could respond.

Life Quotes And Sayings by Miranda July, No One Belongs Here More Than You

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét