Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Dag Hammarskjöld

Friendship needs no words.

Life Quotes And Sayings by Dag Hammarskjöld

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét