Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

David Nicholls, One Day

If you're my friend I should be able to talk to you but I can't, and if I can't talk to you, well, what is the point of you? Of us?

Life Quotes And Sayings by David Nicholls, One Day

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét