Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Sophocles, Oedipus Rex

To throw away an honest friend is, as it were, to throw your life away

Life Quotes And Sayings by Sophocles, Oedipus Rex

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét