Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Georgia O'Keeffe, Georgia O'Keeffe

Nobody sees a flower - really - it is so small it takes time - we haven't time - and to see takes time, like to have a friend takes time.

Life Quotes And Sayings by Georgia O'Keeffe, Georgia O'Keeffe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét