Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Ralph Waldo Emerson

Better be a nettle in the side of your friend than his echo.

Life Quotes And Sayings by Ralph Waldo Emerson

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét