Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Patrick O'Brian, Post Captain

I sew his ears on from time to time, sure.

Life Quotes And Sayings by Patrick O'Brian, Post Captain

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét