Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Edward Young

Friendship is the wine of life.

Life Quotes And Sayings by Edward Young

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét