Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Laurie Halse Anderson, Wintergirls

Why are you being so mean?"
"Friends tell friends the truth."
"yeah, but not to hurt, to help.

Life Quotes And Sayings by Laurie Halse Anderson, Wintergirls

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét