Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Richard Bach

don't you think between here and now we will see each other once or twice?

Life Quotes And Sayings by Richard Bach

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét