Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

David Levithan

It's b******* to think of friendship and romance being different. They're not. They're just variations of the same love. Variatons of the same desire to be close.

Life Quotes And Sayings by David Levithan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét