Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Roger Zelazny, The Guns of Avalon

Nobody steals books but your friends.

Life Quotes And Sayings by Roger Zelazny, The Guns of Avalon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét