Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Gautama Buddha

It is a man's own mind, not his enemy or foe, that lures him to evil ways.

Life Quotes And Sayings by Gautama Buddha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét