Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Muriel Barbery, The Elegance of the Hedgehog

If you have but one friend, make sure you choose her well.

Life Quotes And Sayings by Muriel Barbery, The Elegance of the Hedgehog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét