Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

L.M. Montgomery, Anne of Avonlea

…I'm so thankful for friendship. It beautifies life so much.

Life Quotes And Sayings by L.M. Montgomery, Anne of Avonlea

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét