Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Kody Keplinger, The DUFF: Designated Ugly Fat Friend

"...we’re all fucking Duffs.”
(Designated Ugly Fat Friend)
“I’m not the Duff,” Wesley said confidently.
“That’s because you don’t have friends.” (Bianca)
“Oh. Right.”

Life Quotes And Sayings by Kody Keplinger, The DUFF: Designated Ugly Fat Friend

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét