Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

John Green, Paper Towns

Ben, if you get pee in my brand-new car, I am going to cut your balls off."
Still peeing, Ben looks over at me smirking. "You´re gonna need a hell of a big knife, bro.

Life Quotes And Sayings by John Green, Paper Towns

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét