Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Henry David Thoreau

The most I can do for my friend is simply to be his friend.

Life Quotes And Sayings by Henry David Thoreau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét