Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Blaise Pascal

Few friendships would survive if each one knew what his friend says of him behind his back

Life Quotes And Sayings by Blaise Pascal

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét