Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Teresa of Ávila

If this is how you treat your friends, no wonder you have so many enemies.

Life Quotes And Sayings by Teresa of Ávila

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét