Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Kristin Hannah, Firefly Lane

Do you love him?"
How would I know?"
You'd know.

Life Quotes And Sayings by Kristin Hannah, Firefly Lane

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét