Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Hans Selye

As much as we thirst for approval, we dread condemnation.

Life Quotes And Sayings by Hans Selye

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét