Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Erma Bombeck

A friend doesn't go on a diet because you are fat.

Life Quotes And Sayings by Erma Bombeck

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét