Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Alina Baker

We can't choose our blood, but we can choose those who run importance in our lives.

Life Quotes And Sayings by Alina Baker

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét