Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

David Gemmell, Fall of Kings

I was a man before I was a king, and no true man walks away when a friend needs him.

Life Quotes And Sayings by David Gemmell, Fall of Kings

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét