Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Brian Jacques, Taggerung

Where's the point in fighting and slaying if you can make a friend out of anybeast instead of a foe?

Life Quotes And Sayings by Brian Jacques, Taggerung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét